Kominote a/ kohesyon sosyal

RAJEPRE, Bwa Nef

RAJEPRE se yon òganizasyon dinamik an Bwa Nèf ki bay fokis nan domenn edikasyon sivik: yo opere yon lekòl kominote epi anseye timoun de enpòtans anviwonman ak rebwazman epi, nan menm tan, mobilize kominote pou kenbe lari yo pwòp.  

OSODFO, Cap Wouj

Kap Wouj se lakay Fò Oge istorik la, ki te abandone pa gouvènman epi ki vin tonbe nan delambre.  Tout kominote a mobilize pou eseye reyabilite fò a, epi pou reklame l kòm yon sit istorik pou peyi a.  

Neighborhood cleanups, St Raphael

Chak semen, rezidan vil Sen Rafayèl mobilize tèt yo pou pwòpte lari a volontèman, kote tout moun, ki enkli majistra, patisipe.  

SOFAB, Bwa Nef, St Raphael

SOFABS se yon gwoup fanm ki trè aktiv nan mobilizasyon pou yon pakèt bagay ki enkli reparasyon wout nan kominote, rediksyon vyolans sou fanm, epi kreyasyon aktivite pou jèn nan zòn nan.   

RCDZL, Ravine Des Roches

Yon mouvman nan Ravin de Wòch pou adrese mank de wout ak enfrastrikti nan kominote a atrave travay volontè ak patisipasyon kominote a. 

Limonade

 Limonad se yon kominote ki ap itilize jesyon yon sit istorik kòm yon zouti pou atire kominote a ansanm

Michineau

 Yon kominote nan mòn ki trè prodiktif nan agrikilti men ki te izole, lwen a wout pwensipal yo.  Yo reyisit pou angaje otorite lokal ak yon patnè pou fè yon wout.

Michineau

A mountainous community which is incredibly productive in terms of agriculture but was isolated from the main roads successfully engaged their local authorities and a partner to develop a road

Limonade

Limonade is a community that is managing historical site, using that as a way of bringing the community together.

RCDZL, Ravine Des Roches

A movement inside of Ravine des Roches to address the community's lack of roads and infrastructure through volunteer labor and community contributions.

Pages

Subscribe to RSS - Kominote a/ kohesyon sosyal