Hygiene/ sanitation

ODEB, Bainet

ODEB is a dynamic organization that has developed many partnerships to bring important investments into the community, and then builds on them with its 1500 members.

ODPM, Matiren (Mathurin)

Matiren se yon kominote ki izole nan mòn epi ki itilize tradisyon konbit pou òganize tout bagay ki enkli sanitasyon, edikasyon ak agrikilti.  

OJDL/KDL, Lagranj (Lagrange)

Lagranj se lakay 2 òganizasyon ki travay pwòch ansanm pou amelyore kalite lavi nan kominote a, nan plizyè domenn ki enkli agrikilti, sanitasyon ak edikasyon. 

La Difference, Twa Bebe (Cite Soleil)

La Difference se yon kominote nan Site Solèy ki te transfòme tèt li nan yon senbòl pwòpte ak responsablite katye a atravè solidarite kominote epi komanse avèk sa yo genyen.
 
 
 

OPDB/COPDPDS, Belanje

Belanje se yon kominote ki se kay yon òganizasyon dinamik ki travay toude pou sipòte kiltivatè zòn nan epi nan jesyon sistèm dlo potab pou nan kominote a, epi tou gen yon akademi foutbòl ki fè anpil siksè.

RAJEPRE, Bwa Nef

RAJEPRE se yon òganizasyon dinamik an Bwa Nèf ki bay fokis nan domenn edikasyon sivik: yo opere yon lekòl kominote epi anseye timoun de enpòtans anviwonman ak rebwazman epi, nan menm tan, mobilize kominote pou kenbe lari yo pwòp.  

RAJEPRE, Bwa Nef

RAJEPRE is a dynamic organisation in Bwa Nef that concentrates on civic education: they run a community school and teach the children about environmental preservation and tree planting, while mobilizing the community to keep their streets clean

OPDB/COPDPDS, Belanje

Belanje is a community which is home to a dynamic organisation that works both in supporting the area's farmers and managing a system of potable water for the community, and is home to an incredibly successful community-supported football academy.

OFGDL, Lavoute

Lavoute is home to an active and long-standing federation of over 38 community organizations called OFGDL, which touches everything from clean streets to community theater to helping the community recover its coffee production culture.

OPADBAC, Zoranje (Orangers)

Zoranger is home to an active community organization called OPADBAC, which is working to improve its community by keeping the streets clean, the mountains forested, and its neighbors educated and literate.

Pages

Subscribe to RSS - Hygiene/ sanitation