Basic services (electricity, water, etc)

Pyat (Piatre)

Pyat se yon kominote ki beni avèk sous natirèl, men li pran anpil koperasyon ak angajman nan kominote pou jere sous yo pou bay kominote tout dlo yo bezwen epi pou fè yon bon kiltivasyon krèson.  

ODPM, Matiren (Mathurin)

Matiren se yon kominote ki izole nan mòn epi ki itilize tradisyon konbit pou òganize tout bagay ki enkli sanitasyon, edikasyon ak agrikilti.  

Gwayavye

Gwayavye se yon kominote ki izole nan mòn men ki itilize sistèm konbit ak òganizasyon lokal pou prezève yon agrikilti gaya, epi adrese pwoblèm dlo nan kominote a.    

La Difference, Twa Bebe (Cite Soleil)

La Difference se yon kominote nan Site Solèy ki te transfòme tèt li nan yon senbòl pwòpte ak responsablite katye a atravè solidarite kominote epi komanse avèk sa yo genyen.
 
 
 

OPDB/COPDPDS, Belanje

Belanje se yon kominote ki se kay yon òganizasyon dinamik ki travay toude pou sipòte kiltivatè zòn nan epi nan jesyon sistèm dlo potab pou nan kominote a, epi tou gen yon akademi foutbòl ki fè anpil siksè.

Lavanneau

 Yon kominote ki jere avèk siksè plizyè sous dlo pou distribye dlo nan kominote a, kote dlo ra jeneralman.

Lavanneau

A community which has been successfully managing several captured springs to deliver water to their otherwise water-scarce community

OPDB/COPDPDS, Belanje

Belanje is a community which is home to a dynamic organisation that works both in supporting the area's farmers and managing a system of potable water for the community, and is home to an incredibly successful community-supported football academy.

Pyat (Piatre)

Pyat is a community blessed with natural springs, but it has taken community cooperation and commitment to manage the springs to provide for the community's need and cultivate a healthy harvest of watercress.

Gwayavye

Gwayavye is a community isolated in the mountains but which relies on konbit and local organizations to preserve a robust agriculture, and address the water problems in their community

Pages

Subscribe to RSS - Basic services (electricity, water, etc)