OJDL/KDL, Lagranj (Lagrange)

Lagranj se lakay 2 òganizasyon ki travay pwòch ansanm pou amelyore kalite lavi nan kominote a, nan plizyè domenn ki enkli agrikilti, sanitasyon ak edikasyon. 

 

 

OJDL ak KDL se 2 òganizasyon endepandan men ki travay pwòch ansmanm pou fè inisyativ kominote.  KDL (Konbit pou Devlopman Lagranj) te fonde an 1982.  OJDL (Òganizasyon Jenès  pou Devlopman Lagraj) te fonde an 1998. 

Òganizasyon sa yo travay nan domenn agrikilti men tou nan edikasyon.  Nan anne 2004-2006, manm OJDL te apwòche majistra Sen Mak pou we kijan li ta ka fè yon lekòl leta nan zòn nan pou ede plis timoun ale lekòl.  Se poutèt sa, majistra te ede yo jwenn patnè pou konstwi lekòl la an 2008.  Kominote a te bay tè pou lekòl la, epi yo te kontribye nan konstriksyon avèk materyò epi mendev pou fouye fondasyon an. 

Yo tou travay nan domenn sanitasyon epi, atravè asistans kèk patnè, yo te bay tout fanmi yon filtè pou dlo epi yo te aprann kijan pou pwodwi yon klò an likid pou distribye pou popilasyon an. 

GPS coordinates: 
Primary contact: 
Joseph Fils, resident of Lagranj (Lagrange), coordinator of OJDL. Telephone : 3802 5822
Haitian Creole

Success gradient:

Section communale: 
Bokozèl (Bocozelle)
Partners: 
CHF for the school construction
ACTED for the water treatment and community latrines