mikro-kredi/ mikro-finans kominote a

GREFACOOP, Ans Wouj

GREFACOOP is a women's cooperative that works on economic and social empowerment of women in Ans Wouj

ATAL, Calumette

ATAL se yon òganizasyon pou kominote a ki gen anpil siksè avèk pepinye pyebwa, epi eksperyans nan ranfòsman kapasite kominote atravè fòmasyon nan agrikilti ak mikwo-finans. 


OPDB/COPDPDS, Belanje

Belanje se yon kominote ki se kay yon òganizasyon dinamik ki travay toude pou sipòte kiltivatè zòn nan epi nan jesyon sistèm dlo potab pou nan kominote a, epi tou gen yon akademi foutbòl ki fè anpil siksè.

OFARR, Ravine des Roches

Ravin de Wòch se lakay yon gwoup fanm ki mobilize pou ede youn ak lòt nan aktivite komès, epi denyeman yo komanse yon lekòl kominote pou rezoud mank aksè edikasyon pou timoun nan zòn nan.   

OPDB/COPDPDS, Belanje

Belanje is a community which is home to a dynamic organisation that works both in supporting the area's farmers and managing a system of potable water for the community, and is home to an incredibly successful community-supported football academy.

OFARR, Ravine des Roches

Ravine des Roches is home to a women's group which has mobilised to help each other with commercial activities, and recently has begun a community school to meet a gap they saw in their children's access to education.

Demontreuil

 

 

Nan Demontreuil, genyen yon oganizasyon ki rele APADD ki ap travay pou bay kiltivate akse ak fomasyon, semans, zoutil, mikro-kredi, e yo ap envesti benefis yo nan kominote yo a.

APADD, Demontreuil

In Demontreuil, a farmer's organization called APADD is working to give farmers access to training, seeds, tools, and micro-credit, while investing what they can earn back in their community.

REMUSOV, Vodrey (Vaudreuil)

Vodrey is an innovative, dynamic organic farming community in the rural part of Cite Soleil, which has had incredible success with a community micro-credit system called mutuelle de solidarite. 

ATAL, Calumette

ATAL is a community organisation with an incredibly successful tree nursery, and experience reinforcing community capacity through agricultural training and micro-lending. 

Pages

Subscribe to RSS - mikro-kredi/ mikro-finans kominote a